Abonnementsbetingelser FindLeasing

HANDELS- OG LICENSBETINGELSER FINDLEASING ApS

 1. DEFINITIONER

1.1.    ”Applikationen” betyder enhver tjeneste udbudt af FindLeasing ApS, herunder løsninger og systemer, der leveres online, herunder som software as a service.

1.2.    ”FindLeasing” betyder FindLeasing ApS, Bondovej 16, 5250 Odense SV, CVR nr. 37209139 samt ethvert hermed koncernforbundet selskab.

1.3.    ”Licenstager” betyder den som har indgået aftale med FindLeasing om køb af ét eller flere Abonnementer på nærværende Handels- og Licensbetingelser.

1.4.    ”Rammeaftale” betyder hovedaftalen, som er indgået mellem Licenstager og FindLeasing.

1.5.    ”Abonnementet” betyder den valgte abonnementstype fra FindLeasing. De særskilte vilkår for de enkelte abonnementstyper fremgår af Rammeaftalen mellem FindLeasing og Licenstager.

1.6.    ”Betingelser” betyder nærværende Handels- og Licensbetingelser, samt eventuelle særskilt skriftligt aftalte vilkår mellem FindLeasing og Leasingtager.

 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR

2.1.    Disse Betingelser tiltrædes ved Licenstagers underskrift af en Rammeaftale, ved at anvende applikationen eller tilknyttede services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf, og gælder mellem FindLeasing og Licenstager.

2.2.    Hvis Licenstager er en juridisk person accepteres disse vilkår på vegne af Licenstager.

2.3.    Alle Abonnementer fra FindLeasing leveres udelukkende business to business (b2b).

 1. ABONNEMENTETS VARIGHED

3.1.    Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Betingelser. (Løbende måned + 30 dage)

 1. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE

4.1.    Licenstager opnår i overensstemmelse med disse Betingelser en ikke-eksklusiv adgang til at anvende produktet Applikationen, der stilles til rådighed online som software as a service (SaaS). Licenstager erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som software as a service.

4.2.    Licenstagers abonnement giver Licenstager adgang til at bruge Applikationen til tilbudsgenerering, dialog med leasingtagere, aftaleoversigter m.v. Såfremt Licenstager har behov for yderligere tilvalg eller tilretninger i Applikationen, aftales dette særskilt med FindLeasing.

4.3.    Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Licenstager, og Applikationen må ikke benyttes for andre end Licenstager eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Licenstager. Licenstager indestår for og har de fulde ansvar for de tredjeparter, som Licenstager giver adgang til Applikationen eller som bruger Licenstagers log in detaljer.

4.4.    Såfremt Abonnementet ønskes udvidet med ekstra brugere, kan dette ske uden varsel ved oprettelse i Applikationen til de i Rammeaftalen anførte priser.

4.5.    Med undtagelse af hvad, der fremgår af 4.3, er Licenstager ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand.

4.6.    Licenstager skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade FindLeasings navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

 1. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

5.1.    Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato hvor alle priser er ex. Moms.

5.2.    Abonnementet betales enten kvartalsvist eller pr. Måned forud.

5.3.    Betales Abonnementet ikke rettidigt, sendes betalingspåmindelse 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales Abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 1 med gebyr på 100 kr. Ved fortsat manglende betaling sendes rykker 2 med gebyr på 100 kr. efter yderligere 10 dage, hvorefter sagen overgår til inkasso.

5.4.    Ved manglende betalingen spærres adgangen til Applikationen indtil restancen er betalt.

5.5.    Såfremt der mellem FindLeasing og Licenstager aftales en løbende afvikling af en eventuel restance, betales først gebyrer og renter og herefter hovedstolen.

5.6.    FindLeasing forbeholder sig retten til at kræve et administrationsgebyr på 500 kr. ved indgåelse af aftale om afbetaling på en restance.

 5.7.    Licenstager skal betale de vederlag som fremgår på faktura efter indgåelse af aftale med FindLeasing, samt hvad der ellers er skriftligt aftalt mellem parterne.

5.8.    Licenstager accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Licenstager opgivne email adresse skal anses for leverede, når de er afsendt af FindLeasing.

5.9.    Ved prisændringer gives der en rimelig varsel med en måneds effekt.

 1. AUTOMATISK FORLÆNGELSE OG OPHØR

 6.1.    FindLeasing kan opsige abonnementet med 1 måneders varsel, eller uden varsel ved Licenstagers væsentlige misligholdelse af disse Betingelser eller ved Licenstagers konkurs eller insolvens.

6.2.    Abonnementer indeholder pr. standard ingen prøveperiode, med mindre andet er aftalt ved indgåelse af licens. Ved aftalt prøveperiode forlænges licensen automatisk til listepriserne efter prøveperioden, med mindre licenstager opsiger eller ændrer sin aftale, som skal meldes via e-mail til FindLeasing, inden udløb af prøveperiode.

6.3      Licenstager kan altid opsige aftalen. Opsigelsesfrist for abonnemnetet er løbende måned + 30 dage.

 1. LICENSTAGERS DATA

7.1.    Parterne er enige om, at Licenstager ejer og frit kan disponere over egne data i Applikationen. Applikationen giver Licenstager mulighed for at eksportere tilbud via Applikationen, og Licenstager accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af Licenstager inden abonnementets ophør.

7.2.    Såfremt FindLeasing skal assistere Leasingtager med eksport at data efter udløb af Abonnementet, er FindLeasing berettiget til at opkræve et gebyr på 2.495 kr. pr. påbegyndt time.

7.3.    FindLeasing forbeholder sig ret til at slette Licenstagers data 15 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og FindLeasing har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

7.4.    FindLeasing er berettiget til at opbevare Licenstagers data efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse.

7.5.    FindLeasing kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter FindLeasings vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Licentagers data, herunder i forbindelse med dom, myndighedskrav, som følge af lov, ved Licenstagers konkurs, dødsfald eller lignende.

 1. DRIFTSSTABILITET

8.1.    FindLeasing tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for FindLeasings kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og FindLeasing fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

8.2.    I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber FindLeasing i at genskabe normal drift hurtigst muligt.

8.3.    Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

 1. ÆNDRINGER

9.1.    FindLeasing er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. FindLeasing er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

 1. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

10.1. Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Licenstagers data, er beskyttet af ophavsretsloven og af internationale konventioner om immaterielle rettigheder og tilhører FindLeasing ApS. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes FindLeasing A/S, medmindre andet skriftligt er aftalt. Licenstager skal give FindLeasing meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af FindLeasings immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Licenstager får kendskab til.

10.2. Licenstager må alene råde over Applikationen på de i disse Betingelser beskrevne vilkår. Licenstager må ingensinde udlåne, udleje, sælge, pantsætte eller på anden måde overdrage Applikationen eller rettighederne hertil. Licenstager må ej heller sætte tredjemand i stand til at benytte eller råde over Applikationen, medmindre det sker i overensstemmelse med pkt. 4.3.

10.3. Licenstager må ikke fjerne nogen form for varemærker, firmanavn, copyrightangivelser eller andre angivelser af Applikationen eller FindLeasing.

10.4. Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder eller andre rettigheder til Licenstager.

10.5. I forhold til materiale, der uploades af Licenstager og alle Licenstagers data, giver Licenstager FindLeasing, og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at FindLeasing forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsføring overfor Licenstager. Licenstager indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

10.6. Enhver tilsidesættelse af FindLeasings’ immaterielle rettigheder, herunder Licenstagers uforsvarlige omgang med programmellet, som muliggør tredjemands krænkelse af FindLeasings immaterielle rettigheder, anses som en væsentlig misligholdelse af disse licensbetingelser, hvilket berettiger FindLeasing til at bringe licensforholdet til ophør med øjeblikkelig virkning, jf. pkt. 6.3.

 1. REVERSE ENGINEERING

11.1. Licenstager må ikke foretage reverse engineering, disassemblering, dekompilation af programmet, medmindre og da kun i den udstrækning sådanne handlinger er tilladt i henhold til ufravigelige lovregler.

11.2. Licenstager må ikke gøre forsøg på at opdage, få adgang til, ændre eller på anden vis håndtere kildekoden til Applikationen eller underliggende programmering, algoritmer, filformater mv.

 1. OVERDRAGELSE

12.1. FindLeasing har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Licenstager til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

12.2. Licenstager accepterer, at FindLeasing er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Licenstagers data.

 1. FINDLEASINGS ANSVAR

13.1. FindLeasing fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Betingelser, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

13.2. Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er FindLeasings samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til et beløb svarende til en (1) måneds betaling af Licenstagers Abonnement.

13.3. Licenstager påtager sig at friholde FindLeasing for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Licenstagers brug af Applikationen.

13.4. Licenstager accepterer at skadesløs holde FindLeasing mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Licenstagers brug af Applikationen.

 1. SUPPORT

14.1. FindLeasing kan kontaktes på tlf. +45 25 25 55 70 eller på e-mail mg@FindLeasing.dk inden for de i pkt. 14.3 angivne tidsrum, med henblik på Licenstagers rekvirering af support i relation til Applikationen.

14.2. I forbindelse med aftalens indgåelse vil der medfølge opsætning og instruktion af 1-2 timers varighed fra FindLeasing. Såfremt der ønskes yderligere tilpasset undervisning eller særlig opsætning, vil FindLeasing kræve betaling i form af almindelig timetakst herfor.

14.3. Support ydes pr. telefon og e-mail følgende tidsrum:

Mandag                      10:00 – 16:00
Tirsdag                       10:00 – 16:00
Onsdag                       10:00 – 16:00
Torsdag                      10:00 – 16:00
Fredag                        10:00 – 16:00

 1. TAVSHEDSPLIGT OG PERSONDATA

15.1. FindLeasing behandler personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

15.2. Som følge af Applikationens funktion, vil FindLeasing både være Dataansvarlig og Databehandler i visse tilfælde. Yderligere oplysninger herom kan findes på FindLeasings hjemmeside.

15.3. FindLeasing har tavshedspligt om alle informationer, herunder også personoplysninger, FindLeasing måtte komme i besiddelse af om Licenstager og Licenstagers kunder, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor FindLeasing har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor FindLeasing er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

15.4. FindLeasing har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende lovgivning på området.

15.5. FindLeasing giver på Licenstagers anmodning – og mod betaling af FindLeasings til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – tilstrækkelige oplysninger til, at Licenstager kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

15.6. FindLeasing medvirker også til opfyldelsen af de registreredes rettigheder i forhold til personoplysninger i det omfang Findleasing er forpligtet hertil efter den gældende lovgivning. Såfremt FindLeasing skal assistere Licenstager med overholdelsen af Licenstagers forpligtelser, er FindLeasing berettiget til at opkræve sine til enhver tid gældende timetakster.

 1. VILKÅRSÆNDRINGER

16.1. FindLeasing er berettiget til at ændre disse Betingelser i enhver henseende. De til enhver tid gældende Betingelser vil være tilgængelige på FindLeasings hjemmeside. FindLeasing tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Betingelser udgør en accept af sådanne ændrede Betingelser. Det er Licenstagers forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Betingelser.

 1. TVISTER

17.1. Disse Betingelser er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer i forhold til Abonnementet, herunder Rammeaftalen og disse Betingelser, skal anlægges ved Byretten i Aalborg.

 1. GYLDIGHED

18.1. Disse Betingelser er gyldige fra tidspunktet for Licenstagers accept heraf jf. pkt. 2.1 og erstatter tidligere vilkår.

nyheder i din indbakke

Klar til at digitalisere din forretning?

Kontakt os

Vælg de rette løsninger

Se vores anbefalinger herarrow-right