Handelsbetingelser

1. Gyldighed
Handelsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg, ydelser og leverancer fra Autosource Group Digital A/S (herefter ”ASG-D”), som kunder, brugere eller forhandlere (herefter ”Brugeren”) måtte modtage, herunder ved benyttelse af funktionaliteter på www.asg-digital.dk eller andre portaler, applikationer mv. stillet til rådighed af ASG-D.

Uden ASG-D´s udtrykkelige skriftlige accept er ingen ændring eller forbehold, som indføjes i dokumenter eller anden måde fremsættes af Brugeren, gyldige.

 

2. Tilbud
Medmindre andet er udtrykkeligt anført, er ASG-D’s tilbud alene at betragte som opfordring til at gøre tilbud, hvorfor aftale først sluttes ved ASG-D’s skriftlige accept i form af en ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen er således sammen med disse betingelser og til enhver tid gældende prisoversigt at betragte som det samlede aftalegrundlag mellem parterne.

Eventuel dokumentation og anden teknisk information der er overladt Brugeren, må ikke forevises eller overlades til tredjemand.

 

3. Pris
Alle priser og abonnementstyper fremgår af separat prisoversigt, hvorpå alle priser er i danske kroner og angivet eksklusive moms og eventuelle statsafgifter samt leveringsomkostninger til Brugerens adresse.

ASG-D forbeholder sig ret til at ændre abonnementspriser med et varsel på 30 dage.

Prisforhøjelser, der skyldes ændringer i forbrugsafgifter, skatter eller afgifter samt ændrede prisforhold hos dataleverandører, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

Brugeren kan opsige abonnementet med et varsel på løbende måned + 30 dage. Ved ændringer i forbrugsafgifter, skatter, afgifter og ændrede prisforhold hos dataleverandører medfører ingen ret til opsigelse.

 

4. Betaling
Betaling skal ske i henhold til aftalte betalingsbetingelser. Abonnementer betales månedligt forud.

Ved overskridelse af betalingsfristen har ASG-D krav på forrentning af det skyldige beløb fra forfaldsdagen med en morarente på 2% pr. påbegyndt måned. Ydermere har ASG-D ret til at afbryde adgang til ydelser samt indstille leveringen til disse ved overskridelse af betalingsfristen. Ydelser kan tilgås når skyldigt beløb er indbetalt som anført på den udstedte faktura.

Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger.

 

5. Kommunikation
Al kommunikation mellem ASG-D og Brugeren foregår som udgangspunkt elektronisk. Meddelelser mv. der sendes til den af Brugeren oplyste mailadresse, anses for værende kommet frem til Brugeren ved afsendelsen. Såfremt Brugeren i aftaleperioden får en ny mailadresse, skal denne straks meddeles ASG-D.

 

6. Ændringsret
ASG-D er berettiget til, uden varsel, at ændre såvel tekniske som fysiske specifikationer og funktionaliteter ved det leverede, herunder i forhold til software.

 

7. Levering
Abonnementsperiodens begyndelsestidspunkt er tidspunktet for første gang systemadgangen aktiveres, og kode samt aftale fremsendes til Brugeren via mail.

Abonnementet er fortløbende, medmindre det forinden opsiges af Brugeren eller af ASG-D i henhold til disse betingelsers bestemmelse herom.

 

8. Opsigelse og ophør
Abonnementsaftalen kan opsiges af brugeren med varsel på løbende måned + 30 dage. Opsigelse skal ske skriftligt via mail. Abonnementsaftalen kan opsiges af ASG-D jf. punkt 4. Betaling.

Såfremt brugeren misligholder sine forpligtelser i henhold til en aftale, de aftalte vilkår eller disse betingelser, har ASG-D ret til at ophæve aftalen. Ophævelse kan i så fald ske, hvis brugeren ikke har afhjulpet misligholdelsen indenfor en ved påkrav meddelt rimelig frist, eller straks i tilfælde af at misligholdelsen ikke kan afhjælpes eller der foreligger grov eller gentagen misligholdelse fra partens brugerens side. Ophævelsen skal meddeles skriftligt.

Misligholdelse, der efter ASG-D ́s vurdering, kan medføre ophævelse af aftalen omfatter eksempelvis betalingsmisligholdelse, Brugerens tilbageholdelse af, eller afgivelse af forkerte,
oplysninger, som er nødvendige for ASG-D til abonnementsaftalens opfyldelse.

 

9. Mangler og reklamation
Brugeren skal give skriftlig meddelelse til ASG-D om eventuelle mangler i modtagne ydelser uden ugrundet ophold efter at manglen har vist sig. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse samt dokumentation af den pågældende mangel. Såfremt Brugeren ikke skriftligt underretter ASG-D uden ugrundet ophold, mister Brugeren sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. Eventuelle fejl eller driftsforstyrrelser i systemerne skal anmeldestil ASG-D, hvorefter ASG-D iværksætter tiltag med henblik på afhjælpning.

 

10. Ansvarsbegrænsning
Brugeren anerkender med aftalens indgåelse at være gjort udtrykkeligt bekendt med, og accepterer, at Afgiftsberegneren alene leverer en forhåndsvurdering af registreringsafgiften baseret på et øjebliksbillede af markedsudbuddet for den efterspurgte biltype, ekstraudstyr mv. Brugeren er i ethvert tilfælde ansvarlig for at kontrollere forhåndsvurderingen for relevante modeller og udstyrsniveau i forhold til efterspurgte køretøj.

ASG-D har intet ansvar for eventuelle skrive- eller tastefejl i forbindelse med angivelse af priser og vurderinger. Ansvaret omfatter endvidere ikke forhold, der skyldes Brugerens fejlagtige eller uhensigtsmæssige anvendelse af Afgiftsberegneren, herunder brugerdefinerede ændringer foretaget uden ASG-D´s skriftlige samtykke.

Brugeren kan i intet tilfælde rejse krav overfor ASG-D på tilbagebetaling af eventuel for høj forhåndsvurdering af afgift eller lignende.

ASG-D har intet ansvar for driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab hos Brugeren. Nedbrud i elforsyning, svigt hos underleverandører (herunder CPR, CVR, SKAT, motorregistret m.fl.) eller tilsvarende force majeure-lignende forhold, som er uden for ASG-D´s sfære, skal i øvrigt i det hele have suspenderende og frigørende virkning i forhold til forpligtelserne overfor Brugeren.

 

11. Tvistigheder
Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret og ved retten i Odense i 1. instans.

Version: 1. Marts 2022

nyheder i din indbakke

Klar til at digitalisere din forretning?

Kontakt os