Handelsbetingelser

1. Gyldighed
Handelsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg, ydelser og leverancer fra Autosource Group Digital A/S
(herefter ”ASG-D”), som kunder, brugere eller forhandlere (herefter ”Brugeren”) måtte modtage, herunder
ved benyttelse af funktionaliteter på www.asg-digital.dk eller andre portaler, applikationer mv. stillet til
rådighed af ASG-D.

Uden ASG-D´s udtrykkelige skriftlige accept er ingen ændring eller forbehold, som indføjes i dokumenter
eller anden måde fremsættes af Brugeren, gyldige.

 

2. Tilbud
Med mindre andet er udtrykkeligt anført, er ASG-D’s tilbud alene at betragte som opfordring til at gøre
tilbud, hvorfor aftale først sluttes ved ASG-D’s skriftlige accept i form af en ordrebekræftelse.
Ordrebekræftelsen er således sammen med disse betingelser og til enhver tid gældende prisoversigt at
betragte som det samlede aftalegrundlag mellem parterne.

Eventuel dokumentation og anden teknisk information der er overladt Brugeren, må ikke forevises eller
overlades til tredjemand.

 

3. Pris
Alle priser og abonnementstyper fremgår af separat prisoversigt, hvorpå alle priser er i danske kroner og
angivet eksklusive moms og eventuelle statsafgifter samt leveringsomkostninger til Brugerens adresse.

ASG-D forbeholder sig ret til at ændre abonnementspriser med et varsel på 30 dage.

Prisforhøjelser, der skyldes ændringer i forbrugsafgifter, skatter eller afgifter samt ændrede prisforhold hos
dataleverandører, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

Såfremt Brugeren ikke vil acceptere prisforhøjelserne, kan abonnementet opsiges med varsel på løbende
måned + 30 dage. Ændringer der kan ske uden forudgående varsel, medfører ikke ret til opsigelse.

 

4. Betaling
Betaling skal ske i henhold til aftalte betalingsbetingelser. Abonnementer betales bagud.

Ved fremsendelse af manuel faktura forbeholdes at pålægge et gebyr på kr. 40,00 ekskl. moms per faktura.
Brugeren opfordres at tilmelde betaling til BS-ordning.

Ved overskridelse af betalingsfristen har ASG-D krav på forrentning af det skyldige beløb fra forfaldsdagen
med en morarente på 2% pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og
betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger. Såfremt betaling ikke sker rettidigt, forbeholder
ASG-D sig derudover ret til at indstille levering af løbende ydelser, herunder afbryde adgang til ydelser.
Såfremt der er sket afbrydelse af ydelser, kan ASG-D forlange et åbningsgebyr på kr. 200,00 ekskl. moms for
genetablering af ydelser.

 

5. Kommunikation
Al kommunikation mellem ASG-D og Brugeren foregår som udgangspunkt elektronisk. Meddelelser mv. der
sendes til den af Brugeren oplyste mailadresse, anses for værende kommet frem til Brugeren ved
afsendelsen. Såfremt Brugeren i aftaleperioden får en ny mailadresse, skal denne straks meddeles ASG-D.

 

6. Ændringsret
ASG-D er berettiget til, uden varsel, at ændre såvel tekniske som fysiske specifikationer og funktionaliteter
ved det leverede, herunder i forhold til software.

 

7. Levering
Abonnementsperiodens begyndelsestidspunkt er tidspunktet for første gang systemadgangen aktiveres, og
kode samt aftale fremsendes til Brugeren via mail.

Abonnementet er fortløbende, medmindre det forinden opsiges af Brugeren eller af ASG-D i henhold til
disse betingelsers bestemmelse herom.

 

8. Opsigelse og ophør
Abonnementsaftalen kan opsiges af begge parter med varsel på løbende måned + 30 dage. Opsigelse skal
ske skriftligt via mail.

Såfremt en part misligholder sine forpligtelser i henhold til en aftale, de aftalte vilkår eller disse betingelser,
har den anden part ret til at ophæve aftalen. Ophævelse kan i så fald ske, hvis den anden part ikke har
afhjulpet misligholdelsen indenfor en ved påkrav meddelt rimelig frist, eller straks i tilfælde af at
misligholdelsen ikke kan afhjælpes eller der foreligger grov eller gentagen misligholdelse fra partens side.
Ophævelsen skal meddeles skriftligt, men har virkning fra den ikke-misligholdende parts beslutning om
ophævelse.

Misligholdelse, der efter ASG-D ́s valg, kan medføre ophævelse af aftalen omfatter eksempelvis
betalingsmisligholdelse, Brugerens tilbageholdelse af, eller afgivelse af forkerte, oplysninger, som er
nødvendige for ASG til abonnementsaftalens opfyldelse.

 

9. Mangler og reklamation
Brugeren skal give skriftlig meddelelse til ASG-D om eventuelle mangler i modtagne ydelser uden ugrundet
ophold efter at manglen har vist sig. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse samt dokumentation af den
pågældende mangel. Såfremt Brugeren ikke skriftligt underretter ASG-D uden ugrundet ophold, mister
Brugeren sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. Eventuelle fejl eller driftsforstyrrelser i
systemerne skal anmeldes til ASG-D, hvorefter ASG-D iværksætter tiltag med henblik på afhjælpning.

 

10. Ansvarsbegrænsning
Brugeren anerkender med aftalens indgåelse at være gjort udtrykkeligt bekendt med, og accepterer, at
Afgiftsberegneren alene leverer en forhåndsvurdering af registreringsafgiften baseret på et øjebliksbillede
af markedsudbuddet for den efterspurgte biltype, ekstraudstyr mv. Brugeren er i ethvert tilfælde ansvarlig
for at kontrollere forhåndsvurderingen for relevante modeller og udstyrsniveau i forhold til efterspurgte
køretøj.

ASG-D har intet ansvar for eventuelle skrive- eller tastefejl i forbindelse med angivelse af priser og
vurderinger. Ansvaret omfatter endvidere ikke forhold, der skyldes Brugerens fejlagtige eller
uhensigtsmæssige anvendelse af Afgiftsberegneren, herunder brugerdefinerede ændringer foretaget uden
ASG-D´s skriftlige samtykke.

Brugeren kan i intet tilfælde rejse krav overfor ASG-D på tilbagebetaling af eventuel for høj
forhåndsvurdering af afgift eller lignende.

ASG-D har intet ansvar for driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab hos Brugeren.
Nedbrud i elforsyning, svigt hos underleverandører (herunder CPR, CVR, SKAT, motorregistret m.fl.) eller
tilsvarende force majeure-lignende forhold, som er uden for ASG-D´s sfære, skal i øvrigt i det hele have
suspenderende og frigørende virkning i forhold til forpligtelserne overfor Brugeren.

 

11. Tvistigheder
Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret og ved retten i Odense i 1. instans.

Version: 1. november 2019